top of page

   บริการทำวีซ่าการพำนักระยะสั้นของประเทศญี่ปุ่น

  • วีซ่าการพำนักระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน) ของประเทศญี่ปุ่นทุกประเภท  เช่น

    • วีซ่าการพำนักระยะสั้น เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จัก

    • วีซ่าการพำนักระยะสั้น เพื่อการเยี่ยมญาติ

    • วีซ่าการพำนักระยะสั้น เพื่อธุรกิจ

    • วีซ่าการพำนักระยะสั้น เพื่อธุรกิจ แบบ Multiple ฯลฯ

bottom of page