top of page

(อัพเดท) กฎการเข้าประเทศญี่ปุ่น (มีผล29/4/66)

- ไม่ต้องลงทะเบียนVISIT JAPAN

- ไม่ต้องแสดงผลตรวจ PCR **

- ไม่ต้องแสดงผลวัคซีน 3 ครั้ง

**ยกเว้นคนมีอาการ

3กฎ อัปเดตเข้าญี่ปุ่น
bottom of page