top of page

   บริการซิมสำหรับใช้อินเตอร์เน็ตที่ต่างประเทศ

 • ซิม AIS SIM 2 FLY ความเร็วสูงสุด 6 GB สามารถใช้นานสูงสุด 10 วัน

  • ซิมสำหรับใช้เล่นอินเตอร์เน็ตที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

  • ซิมสำหรับใช้เล่นอินเตอร์เน็ตได้รอบโลก

   • หากต้องการใช้เกิน 10 วันสามารถเติมเงินเพื่อต่อเวลาการใช้งานได้

   • ในกรณีใช้อินเตอร์เน็ตหมด ก่อนครบกำหนด 10 วัน ความเร็วของอินเตอร์เน็ตอาจจะลดลง แต่ยังสามารถใช้งานได้ หากต้องการความเร็วเพิ่มขึ้นสามารถเติมเงินเพื่อเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตได้

bottom of page